• finansai_finansinis_intelektas

  Pakeistas Labdaros ir paramos įstatymas

  Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas 
  (2014-11-06 Nr. XII-1296, TAR, 2014-11-18, kodas 2014-17030, galioja nuo 2015-01-01)

  Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

  Šis pakeitimas yra aktualus ne Lietuvos Respublikoje registruotiems, kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurie dabar galės būti paramos gavėjais, jei bus įvykdyti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnio 4 dalyje nustatyti reikalavimai.

  Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos Įstatymo 7 straipsnis papildytas nauja 4 dalimi:

  „4. Parama pagal šį įstatymą pripažįstama ir tais atvejais, kai ji teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams. Paramos teikėjas Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus dokumentus, įrodančius, kad jo parama teikiama šių juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje. Vyriausybės įgaliota institucija nustato šių dokumentų pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarką. Šios dalies nuostatos šio straipsnio 3 dalyje nurodytiems juridiniams asmenims ar organizacijoms netaikomos.“

  _________________