• Nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu nustatytos tokios  INTRASTATO  ribos:

  • Intrastato įvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 280 tūkst. EUR (nepasikeitė lyginant su 2016 metais).
  • Intrastato išvežimo ataskaitos teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 170 tūkst. EUR (2016 metais buvo 200 tūkst. EUR).

  Šių Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribų neviršiję Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys atleidžiami nuo prievolės teikti Intrastato statistinę ataskaitą Įvežimas UPS-02 (mėnesinę) ir (arba) Intrastato statistinę ataskaitą Išvežimas UPS-01 (mėnesinę), kurių formos patvirtintos Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. DĮ-251/1B-779 „Dėl Intrastato statistinių ataskaitų formų pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių ir Intrastato statistinių ataskaitų Išvežimas (UPS-01) ir Įvežimas (UPS-02) formų patvirtinimo“ 1.2 ir 1.3 papunkčiais.

  Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurių 2017 m. įvežimo ir (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo nustatytas Intrastato įvežimo ir (arba) išvežimo ataskaitų teikimo ribas, pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta, iki kalendorinių metų pabaigos teikia minėtas ataskaitas.

  • Įvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais iš Europos Sąjungos šalių įvežtų prekių vertė, yra 3 mln. EUR (nepasikeitė lyginant su 2016 metais).
  • Išvežimo statistinės vertės teikimo riba, t. y. praėjusiais kalendoriniais metais į Europos Sąjungos šalis išvežtų prekių vertė, yra 6 mln. EUR (2016 metais buvo 7 mln. EUR).

  Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, neviršiję nustatytų įvežimo ir (arba) išvežimo statistinės vertės teikimo ribų, gali nepildyti statistinės (-ių) ataskaitos (-ų) 13 langelio („Statistinė vertė, EUR“).

  Lietuvoje PVM mokėtojais registruoti asmenys, kurių 2017 m. įvežimo ir (arba) išvežimo suminė vertė nuo metų pradžios viršijo nustatytas įvežimo ir (arba) išvežimo statistinės vertės teikimo ribas, pradedant mėnesiu, kurį riba buvo viršyta, iki kalendorinių metų pabaigos pildo statistinės (-ių) ataskaitos (-ų) 13 langelį („Statistinė vertė, EUR“).