PVM sąskaitos-faktūros rekvizitai

1. Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kad popierinės PVM sąskaitos faktūros gali būti skaitmeninamos (pvz., skenuojamos, konvertuojant jas į elektroninius dokumentus ir pan.) ir saugomos tik elektroniniu formatu. Tokiu atveju papildomai „popieriniu“ formatu PVM sąskaitų faktūrų saugoti nebereikia.

2. Kokia kalba išrašomos PVM sąskaitos faktūros?
PVM sąskaitos faktūros, kaip ir kiti apskaitos dokumentai, rašomos lietuvių kalba (Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 4 straipsnis).

3.Kas privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą?
PVM sąskaitą faktūrą privalo išrašyti PVM mokėtojas (prekių (paslaugų) pardavėjas) pats arba užtikrinti, kad jo vardu PVM sąskaitą faktūrą išrašytų prekių (paslaugų) pirkėjas arba trečiasis asmuo (pvz., tarpininkas). Svarbu įsidėmėti tai, kad tuo atveju, kai į kitą valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės, jų tiekimo faktą PVM sąskaitoje faktūroje įformina ir asmenys ne PVM mokėtojai (viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos, įsigiję verslo liudijimus fiziniai asmenys, bankai ar draudimo įstaigos, gyventojai ir kiti).

4. Ar pinigų priėmimui išrašoma PVM sąskaita faktūra?
Vien tik pinigų priėmimui (jeigu tai nėra avansas, nuo kurio skaičiuojamas PVM) PVM sąskaita faktūra negali būti išrašoma, nes ji išrašoma tik prekių tiekimo (paslaugų teikimo) atvejais. Pinigų priėmimui yra naudojamas pinigų priėmimo kvitas (apskaitos dokumentas, kuris nustatytais atvejais išduodamas pardavus prekę arba suteikus paslaugą) ar kitas vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas

5. Kokia PVM sąskaita faktūra laikoma elektronine?
Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma tokia PVM sąskaita faktūra, kurioje yra nurodyti PVM įstatyme nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta bet kokia elektronine forma (pavyzdžiui, elektroniniu paštu (PDF ar Word variantu), kaip struktūriniai pranešimai (XML ar kitokiu), pateikta interneto portale, prie kurio pirkėjas gali prisijungti savo slaptažodžiais arba bet kuriomis kitomis technologijomis, dėl kurių susitaria prekių (paslaugų) pardavėjas su jų pirkėju).

6. Ar „popierinės“ PVM sąskaitos faktūros, kurios nuskenuojamos, siunčiamos ir gaunamos elektroniniu paštu, yra laikomos elektroninėmis PVM sąskaitomis faktūromis?
Taip. Jeigu PVM sąskaitos faktūros siunčiamos ir gaunamos elektroniniu paštu, pvz., Word formatu, jos taip pat laikomos elektroninėmis PVM sąskaitomis faktūromis.

7.  Ar elektroninę PVM sąskaitą faktūrą reikia atsispausdinti?
Elektroninės PVM sąskaitos faktūros spausdinti nereikia (bet nedraudžiama, jeigu PVM mokėtojas to pageidauja).

8. Kokie rekvizitai nurodomi supaprastintoje PVM sąskaitoje faktūroje?

♦PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;
♦PVM sąskaitos faktūros numeris, leidžiantis identifikuoti PVM sąskaitą faktūrą;
♦prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodas;
♦prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai  fizinis asmuo);
♦prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) PVM mokėtojo kodas, kurį jis nurodė įsigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje, pirkėjo PVM mokėtojo kodas (jeigu pirkėjas
registruotas PVM mokėtoju) nurodomas visais atvejais;
♦tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų pavadinimas;
♦tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų, apmokestinamų taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji vertė;
♦PVM tarifas (tarifai);
♦PVM suma eurais.

9. Kokie rekvizitai nurodomi PVM sąskaitoje faktūroje, išrašytoje fiziniam asmeniui, nevykdančiam ūkinės veiklos (gyventojui)?
PVM sąskaitoje faktūroje, išrašytoje fiziniams asmenims (gyventojams), nurodomi Finansinės apskaitos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta apskaitos dokumento privaloma informacija (įskaitant pirkėjo vardą ir pavardę):
♦pardavėjo, išrašiusio PVM sąskaitą faktūrą, pavadinimas (vardas, pavardė),
juridinio asmens kodas;
♦PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;
♦ūkinės operacijos turinys;
♦ūkinės operacijos laikotarpis arba data, jeigu PVM sąskaitos faktūros išrašymo data nesutampa su ūkinės operacijos laikotarpiu arba data;
♦ūkinės operacijos rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Kai ūkinės operacijos rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;
♦nuoroda, kai tai yra PVM sąskaita faktūra;
♦pirkėjo vardas, pavardė.
Fizinio asmens (gyventojo) prašymu gali būti nurodyti ir kiti PVM sąskaitai faktūrai PVM įstatymo 80 straipsnio 1 dalyje ar 9 dalyje (jeigu išrašoma supaprastinta PVM sąskaita faktūra) nustatyti rekvizitai.
Atkreipiame dėmesį, kad supaprastintoje PVM sąskaitoje faktūroje pirkėjo fizinio asmens vardo, pavardės nurodyti nereikia.

10. Kiek metų saugomos PVM sąskaitos faktūros?
Visos PVM sąskaitos faktūros (įskaitant kasos aparato kvitus, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis) saugomos 10 metų nuo jų išrašymo datos.

11. Kur saugomos rašytinės formos PVM sąskaitos faktūros?

Rašytinės („popierinės“) formos PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas šalies teritorijoje, taip pat gautos PVM sąskaitos faktūros ir kiti su šiais dokumentais susiję duomenys turi būti saugomi šalies teritorijoje (Lietuvoje).

12. Kur saugomos elektroninėmis priemonėmis išrašytos PVM sąskaitos faktūros?
Elektroninėmis priemonėmis išrašytos PVM sąskaitos faktūros gali būti saugomos ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje valstybėje narėje, tačiau privaloma užtikrinti visišką prieigą prie juose esančių duomenų (juos skaityti, galimybę gauti elektroninėmis priemonėmis ir pan.). Šiuo atveju apmokestinamieji asmenys privalo informuoti apskrities valstybinę mokesčių inspekciją apie minėtų dokumentų (elektroninių PVM sąskaitų faktūrų) saugojimo vietą.
Leave a Reply