Nenugalima jėga (force majeure) . Kas tai ?

FORCE MAJEURE ( NENUGALIMA JĖGA) . KAS TAI ?

Sąlygos:

1.      Sudarant sutartį nebuvo tokių aplinkybių ir jų atsiradimą negalima buvo protingai numatyti.

2.      Dėl susidariusių aplinkybių visumos sutartis tapo objektyviai neįvykdoma ( pvz., negalima pristatyti prekių į teritoriją į kurią pateikti draudžiama, negalima apgyvendinti asmenų poilsio namuose ar  negalima suteikti grožio paslaugų  nes yra uždrausta jų veiklos ir t. t.).

3.      Šalys , neįvykdžiusi sutarties, tų aplinkybių negalėjo kontroliuoti ar negalėjo joms užkirsti kelio ( pvz., nėra galimybių užkirsti kelio ir kontroliuoti pandemijos plitimui).

4.      Šalys nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo rizikos ( pvz., atsivežti prekę ir ją sutartu laiku pateikti pirkėjui, pateikti nuomininkui tam tikras patalpas, suteikti tam tikras paslaugas)

ĮSIDIMĖTINA:  Tik esant visoms šioms sąlygom kartu, galima konstatuoti nenugalimos jėgos aplinkybės.

Taip pat šalis privalo per protingą laiką pranešti kitai šaliai apie šių aplinkybių atsiradimą bei jos įtaką sutarties vykdymui (CK 6.212 straipsnio 3 dalis). Koks yra protingas terminas, turės būti nustatyta kiekvienu atveju individualiai .

Tačiau nenugalima jėga nelaikoma tai, kad:

• rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių;
• sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių; arba
• skolininko kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

CK 6.253 straipsnio 2 dalis tik pažymi, kad nenugalima jėga yra neišvengiamos ir skolininko nekontroliuojamos bei nepašalinamos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti numatytos. Iki CK įsigaliojimo buvo vadovautasi dar ir dabar galiojančiu LR Vyriausybės 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo .

Nutarimas pateikė pavyzdinį sąrašą įvykių, laikomų nenugalima jėga:
• karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas;
• stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai;
• sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimas;
• boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas šalies, prašančios atleisti nuo įsipareigojimų, įmonėje;
• teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai.

Taigi, asmenys, norintys nenugalimos jėgos aplinkybėmis pagrįsti sutartinių įsipareigojimų nevykdymą privalės jas įrodyti ir pagrįsti, kad dėl šių aplinkybių negalėjo įvykdyti savo įsipareigojimų.

Tačiau, LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2020-03-19 rašte Nr. (16.3-41)-3-1021 nuomone, „pats ekstremalios situacijos paskelbimas automatiškai neatleidžia verslo subjektų nuo sutartinių prievolių vykdymo: būtina įsitikinti ne tik tam tikrų faktinių aplinkybių egzistavimu, bet ir įvertinti, ar būtent šios aplinkybės (ypač tų ūkio subjektų, kurių veikos vykdymas karantino metu nebuvo visiškai apribotas, nes yra leidžiama internetinė prekyba prekes pristatant gyventojams ir įmonėms tiesiogiai ar atsiimant prekių atsiėmimo punktuose“.

Be to, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai verslui, patiriančiam sunkumų dėl ekstremalios situacijos ir karantino paskelbimo sukeltų aplinkybių, išduoda nenugalimo jėgos aplinkybes liudijančias pažymas. Dėl jų išdavimo galima kreiptis į teritorinius Prekybos, pramonės ir amatų rūmus. Pažyma  at motyvuotas atsisakymas išduodami per 20 darbo dienų. Tačiau teismų praktikoje tokios pažymos neturi didesnės įrodomosios galios (prima facie) laikomos tik rašytiniais įrodymais ir neatleidžia ieškovų nuo realių nenugalimos jėgos aplinkybių įrodinėjimo.

LRV nutarimas Nr. 840

6.212 straipsnis. Nenugalima jėga (force majeure)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. KOVO 13 D. NUTARIMO NR. 222 „DĖL NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES LIUDIJANČIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nenugalimos jėgos (Force Majeure) pažymos
Leave a Reply