Prievolė teikti pranešimus apie sandorius

UAB Instrukcija Nuo 2015 m. spalio mėn. pranešimai FNTT

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu pakeistos ir išdėstytos nauja Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius PRC907 formos ir jos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės).

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie kai kuriuos sandorius, pagal kuriuos gyventojai gauna didesnę nei 15000 eurų sumą grynaisiais pinigais. Informaciją reikia pateikti tik apie tuos sandorius, apie kuriuos mokesčių administratorius informacijos negauna kitais būdais. Pavyzdžiui, apie notariškai sudarytus sandorius informacijos teikti nereikia, kadangi šią informaciją mokesčių administratoriui teikia notarai.

PRIEVOLĖ PATEIKTI PRANEŠIMĄ

Taisyklių 3-8 punktuose nustatyta:

„3. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) informaciją apie jų sudarytus pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, paskolų, dovanojimo, paveldėjimo ir kitus sandorius, kurie atitinka visas šias sąlygas:

3.1. nuolatinis Lietuvos gyventojas pagal sudarytus sandorius gauna lėšų (įskaitant pasiskolintas) iš nuolatinių Lietuvos gyventojų arba užsienio fizinių ar juridinių asmenų (toliau – asmuo);

3.2. nuolatinio Lietuvos gyventojo per vienerius kalendorinius metus grynaisiais pinigais gauta suma pagal vieną sandorį arba pagal keletą su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių viršija 50000 litų, kai sandoris sudarytas iki 2014-12-31 ir teikiamas arba tikslinamas 2012–2014 m. laikotarpių pranešimas, arba viršija 15000 eurų, kai sandoris sudarytas nuo 2015-01-01 ir teikiamas arba tikslinamas 2015 m. ir vėlesnių laikotarpių pranešimas;

3.3. sandoriai nėra notarinės formos;

3.4. nuolatinio Lietuvos gyventojo pagal sandorius gautos pajamos nedeklaruotos kitų mokesčių įstatymų nustatyta tvarka.

4. Informacija pateikiama mokesčių administratoriui, užpildant ir pateikiant Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimo apie sudarytus sandorius formą PRC907 (toliau – pranešimas).

5. Ataskaitiniu laikotarpiu yra laikomi kalendoriniai metai. Taisyklės taikomos, teikiant Informaciją apie 2012 m. ir vėlesniais metais sudarytus sandorius.

6. Nuolatinis Lietuvos gyventojas duomenis apie pasiskolintas lėšas (grynaisiais pinigais) pateikia neatsižvelgdamas į tai, ar iki kalendorinių metų pabaigos pasiskolintos lėšos sugrąžintos, ir pranešime nurodo visą grynaisiais pinigais gautos paskolos sumą.

7. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs lėšų, kurios pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą priskiriamos nedeklaruojamoms neapmokestinamos pajamoms ir jas deklaravęs pajamų mokesčio deklaracijoje, papildomai pranešimo gali neteikti. Nuolatinis Lietuvos gyventojas pranešimą teikia ir jame deklaruoja gautas lėšas tik tuo atveju, jeigu gautų lėšų nedeklaravo pajamų mokesčio deklaracijoje.

8. Nuolatinis Lietuvos gyventojas pranešime turi nurodyti tik grynaisiais pinigais gautą sumą.“

PRANEŠIMO PATEIKIMO TERMINAS

Taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodyta:

„15. Nuolatiniai Lietuvos gyventojai pranešimą mokesčių administratoriui pateikia iki kalendorinių metų, einančių po ataskaitinio laikotarpio, gegužės 1 dienos.

16. Prie pranešimo nereikia pridėti dokumentų, patvirtinančių gautas pinigines lėšas. Šie dokumentai pateikiami mokesčių administratoriaus prašymu.“
Leave a Reply