Kaip apskaičiuoti pajamas natūra?

 

 

Pajamomis natūra pripažįstama:

 • asmeniniais tikslais naudojant kitam asmeniui priklausantį turtą (pvz. darbdavio automobilį);
 • už kreditą ar paskolą mokant lengvatines palūkanas arba jų nemokant;
 • darbuotojų maitinimas, laisvalaikio, pramogų apmokėjimas kai nauda identifikuojama;
 • prekių ir paslaugų nuolaidos, taikomos konkretiems asmenims dėl tam tikrų interesų (darbo santykių);
 • įvairių renginių metų gaunami prizai, dovanos ir kita individualiai identifikuojama nauda.

Pavyzdžiai

 1. Darbdavys išnuomojo sporto salę darbuotojams pagal vardinį sąrašą.
 2. UAB „MN“ savo darbuotojo naudai moka gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmokas.
 3. UAB „MN“ darbuotojams suteikiama teisė pagal pasirinkimo sandorį nemokamai arba už lengvatinę kainą įsigyti akcijų.
 4. Darbdavys apmoka darbuotojo viešojo transporto (geležinkelio ar kelių) išlaidas važiuoti į darbą/iš darbo.
 5. UAB „MN“ šventės proga savo darbuotojams, jų pilnamečiams ir nepilnamečiams vaikams bei sutuoktiniams padovanojo dovanų
 6. UAB „X“ už gyventojo studijas aukštesniajai mokyklai sumokėjo 500 Eur ir 60 įmoką už jo pragyvenimą. Už studijas sumokėta 500 Eur suma nepripažįstama pajamomis natūra. Už bendrabutį sumokėta 60 Eur suma – pajamos natūra.
 7. Įmonė už gyventoją, iš kurio nuomojasi pastatus, sumokėjo žemės mokestį. Sumokėtas žemės mokestis laikomas gyventojo pajamomis, gautomis natūra.

Pajamomis natūra nepripažįstama:

 • Apmokėjus skiepus, kai tai privalu pagal darbo pobūdį, (pvz., skiepijami miškininkai, lauko darbininkai, klientus aptarnaujantys darbuotojai ir pan.);
 • Apmokėjus kvalifikacijos kėlimo kursus, kai tai reikalinga įmonės teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti;
 • Reklaminių akcijų metu su nuolaida įsigijus turtą, kai nuolaidos taikomos visiems gyventojams ir pan.;
 • Nuomininkui (turto naudotojui) apmokėjus komunalinius mokesčius už nuomojamas iš gyventojo patalpas;
 • ne iš darbdavio gautos nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai), jeigu jų vertė neviršija 100 Eur;
 • kai darbdavys sumoka (visiškai arba iš dalies) už gyventojui suteiktas gydymo paslaugas, kai to reikalauja teisės aktai;
 • darbdavio gyventojui suteikti naudotis (neperdavus nuosavybėn) darbo drabužiai, avalynė, darbo įrankiai, įranga ir kitas turtas ir (ar) nauda, kai darbdavys apmoka su to suteikto turto naudojimu susijusias išlaidas (kai turtas naudojamas atliekant tik darbo funkcijas);
 • nauda, gauta kitam asmeniui tiesiogiai mokymo įstaigoms sumokėjus už gyventojo mokymą, kurį baigęs jis įgyja aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją;
 • kito asmens lėšomis už gyventoją sumokėtas pajamų mokestis, privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Pavyzdžiai

 1. UAB „MN“ apmokėjo darbuotojo kvalifikacijos kėlimo kursus, susijusius su darbuotojo atliekamomis darbo funkcijomis.
 2. UAB „MN“ apmokėjo (įstaigai arba įmonei) už darbuotojų, kurie nuolat bendrauja su klientais, paskiepijimą nuo gripo ir išdalino jiems antivirusinius vaistu
 3. Įmonės lėšomis sumokama bauda, kuri įmonės darbuotojui buvo skirta už aplaidų apskaitos tvarkymą.
 4. Grožio salono 100-ajam klientui nemokamai buvo suteikta 30 Eur vertės paslauga. Dovana nesiekia 100 Eur, todėl nepripažįstama pajamomis, gautomis natūra.
 5. Darbdavys darbuotojus apdraudė papildomu sveikatos draudimu ir moka draudimo įmokas. Darbdavio už kiekvieną gyventoją sumokėta sveikatos draudimo įmokos suma pripažįstama kiekvieno gyventojo pajamomis, gautomis natūra (gali būti neapmokestinama pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14 arba 14-1 p.).

 

Įmonė jubiliejaus proga darbuotojui įteikia 500 Eur dovanų kuponą kelionei į užsienį, jam patogiu laiku.

·       pajamos natūra pripažįstamos kupono įteikimo momentu;

·       dalis pajamų natūra (200 Eur) gali būti priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms (GPMĮ 17 str. 1 d. 39 p.);

·       likusi pajamų natūra dalis (300 Eur) apmokestinama pajamų mokesčiu;

·       su darbo santykiais susijusios A klasės pajamos - pajamų mokestį apskaičiuoja ir sumoka darbdavys

 

 

Darbdavys darbuotojo naudai sumokėjo gyvybės ir ne gyvybės (nuo nelaimingų atsitikimų) draudimo įmokas.

·       pajamos natūra pripažįstamos įmokų sumokėjimo momentu;

·       gyvybės draudimo įmokos gali būti neapmokestinamos (GPMĮ 17 str. 1 d. 14 arba 14-1 p.);

·       ne gyvybės draudimo (nuo nelaimingų atsitikimų) įmokos apmokestinamos pajamų mokesčiu;

·       su darbo santykiais susijusios A klasės pajamos - pajamų mokestį apskaičiuoja ir sumoka darbdavys.

 

UAB „MN“ turistinėje firmoje nuperka (apmoka) poilsinius kelialapius. Vieno kelialapio kaina 1000 Eur

·       Kiekvienas darbuotojas už kelialapį sumokėjo 50 proc. kainos.

·       Gyventojo sumokėta suma yra mažinama pajamų natūra vertė (1000 Eur)

·       Gyventojo gauta nauda yra pajamų natūra davėjo už kelialapį sumokėtos sumos ir gyventojo apmokėtos kelialapio sumos skirtumas - 500 Eur (1000-500).

·       Dalis pajamų natūra (200 Eur) gali būti priskiriama neapmokestinamosioms pajamoms (GPMĮ 17 str. 1 d. 39 p.);

·       likusi pajamų natūra dalis (300 Eur) apmokestinama pajamų mokesčiu;

·       su darbo santykiais susijusios A klasės pajamos – 20 proc. GPM apskaičiuoja ir sumoka darbdavys.

 

SVARBU ! 

Darbuotojo gauta nauda laikoma jo darbo užmokesčio dalimi, apmokestinant gautą naudą GPM ir SODRĄ, Pajamų mokestis apskaičiuojamas, išskaičiuojamas ir sumokamas į biudžetą bei deklaruojamas GPM22-24 straipsniuose nustatyta tvarka, t. y. deklaracijoje GPM313. Bei metų gale teikiant GPM312.

Tuo atveju, kai darbdavys leidžia naudotis darbuotojui nemokamai jam priklausančiam turtui ( pvz., automobiliu) ir toks turtas pripažįstamas darbuotojo pajamų natūra,  tai leidžiamiems atskaitymams priskiriamos to turto nusidėvėjimo, draudimo, eksploatavimo ir remonto išlaidos.

Pajamų natūra gali būti įvertinama:

 1. Aprašo 2 p. Pajamos natūra įvertinamos pagal faktiškai patirtas turto ir paslaugų išlaidas (išskyrus Aprašo 3–6 p. nustatytus atvejus)
 2. Aprašo 3 p. Pajamos natūra įvertinamos turto ar paslaugų tikrąja rinkos kaina kai faktiškos išlaidos neatspindi tikrosios rinkos kainos; kai gyventojas gauna nuosavybėn PMĮ 1 priedėlyje nurodytą ilgalaikį turtą; arba gauna turtą, kurį gamina ir/ar parduoda pats pajamų natūra davėjas, bei paslaugas, kurias teikia pats
 • Aprašo 4 p. kai gyventojas gauna naudotis (neperduodant nuosavybėn) Aprašo 3 p. nurodytą turtą, natūra gautos pajamos įvertinamos šio turto nuomos tikrąja rinkos kaina
 1. Aprašo 5 p. Pajamų natūra įvertinimas naudojant kitam asmeniui priklausantį automobilį asmeniniais tikslais
 2. Aprašo 6 p. Pajamos natūra įvertinamos pagal turto pagerinimo vertę, kai turto nuomininko lėšomis atliekamas pastato ar patalpų kapitalinis remontas ar rekonstravimas
 3. Aprašo 7 p. Pajamos natūra įvertinamos tikrąja rinkos kaina, kai gyventojas už kreditą arba paskolą moka lengvatines palūkanas arba jų nemoka

Tikroji rinkos kaina gali būti nustatoma pagal tuo pat metu panašiomis sąlygomis perkamų - parduodamų daiktų kainas, turto vertintojo teisės aktų nustatyta tvarka atliktus įvertinimus, kompetentingų institucijų skelbiamas normas, pvz., draudimo bendrovių taikoma turto (automobilio) vertė draudimui, bankų skelbiamos atitinkamų paskolų palūkanų normos ir pan.

APRAŠO 2 PUNKTAS

Pajamos natūra įvertinamos pagal faktiškai patirtas turto ir paslaugų išlaidas (išskyrus Aprašo 3–6 p.)

UAB „MN“ savo darbuotojui nupirko baseino abonementą, už kurį sumokėjo pagal PVM sąskaitą faktūrą 52 Eur (įskaitant PVM).

Darbdavio patirtos 52 Eur išlaidos laikomos darbuotojo pajamomis, gautomis natūra ir priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms.

 

UAB „MN“ išsinuomojo butą, kuriame apsigyveno įmonės darbuotojas.

·       Įmonė už buto nuomą kiekvieną mėnesį moka 270 Eur nuompinigių ir 130 Eur buto eksploatacinių išlaidų.

·       Darbuotojas už gyvenamąjį plotą nemoka.

·       Darbuotojo pajamomis, gautomis natūra, laikomos jo naudai įmonės patirtos 400 Eur išlaidos.

 

APRAŠO 3 PUNKTAS

Gyventojo gauto turtas ar paslaugos įvertinamos šio turto ar paslaugų tikrąja rinkos kaina:

-kai turtui ar paslaugoms įsigyti pajamų natūra davėjo patirtos išlaidos neatspindi to turto ar paslaugų tikrosios rinkos kainos;

-kai gyventojas kaip dovaną arba kaip atlygį už atliktą darbą, suteiktas paslaugas ar pan. nuosavybėn gauna:

UAN „MN“  iš gyventojo išsinuomojo patalpas už 150 Eur per mėnesį ir gyventojas už pagal nuomos sutartį perleistą turtą kaip atlygį gavo šio turto remonto paslaugą.

·       Dalį remonto darbų atliko ne samdyti, o pačios įmonės darbininkai

·       Kadangi įmonės patirtos išlaidos neatspindi tos paslaugos tikrosios rinkos kainos, tai pajamos, gautos natūra, įvertinamos pagal remonto paslaugos tikrąją rinkos kainą.

 

 

Prekybos įmonė savo darbuotojui suteikė teisę pagal specialią nuolaidą įsigyti prekių, kuriomis ji prekiauja.

·       Gyventojo pajamos, gautos natūra, įvertinamos pagal įsigytų prekių tikrąją rinkos kainą prekių įsigijimo momentu.

·       Pajamos natūra apskaičiuojamos kaip skirtumas iš tikrosios rinkos kainos atėmus faktiškai už prekes sumokėtą sumą.

 

 APRAŠO 4 PUNKTAS

Kai gyventojas gauna naudotis (neperduodant nuosavybėn) Aprašo 3 p. nurodytą turtą, natūra gautos pajamos įvertinamos šio turto nuomos tikrąja rinkos kaina.

Apskaičiuojant pajamas natūra šio būdų , turi būti įvertinamos naudojimo asmeniais tikslams apimtis ir apima tokias išlaidas kaip automobilio plovimas, remontas, draudimas,  patalpų nuoma ir pan.

UAB „MN“ nuosavybės teise turi gyvenamąsias patalpas, kuriose gyvena įmonės darbuotojai. Už naudojimąsi patalpomis darbuotojai moka 100 Eur.

·       Tarkime, kad dviejų kambarių buto nuomos tikroji rinkos kaina – 300 Eur

·       Darbuotojo gautos pajamos natūra (300 Eur), mažinamos jo sumokėta suma – 100 Eur.

·       Pajamomis natūra pripažįstamas turto nuomos tikrosios rinkos kainos ir darbuotojo sumokėtos sumos skirtumas, t. y. 200 Eur (300 – 100).

·       Jeigu patalpos naudojamos ne visą mokestinio laikotarpio mėnesį, gyventojui faktiškai tenkanti nauda apskaičiuojama proporcingai naudojimosi laikotarpiui.

 

UAB „MN“  darbuotojui leidžia naudoti įmonės automobilį darbo ir asmeniniai reikmėms. Pagal susitarimą darbuotojas naudoja darbo reikmėms 70 proc., asmeniniais reikalais -30 proc.

·       Pajamos natūra pripažįstama pagal tikrąją automobilio nuomos rinkos kainą, kuri yra 520 Eur per mėnesį .

·       Darbuotojo gauta nauda natūra – 156 Eur ( 520x30proc.) per mėnesį.

·       Darbuotojo nauda laikoma jo darbo užmokesčio dalimi bei privalo sumokėti į biudžetą SODRĄ ir GPM.

APRAŠO 5 PUNKTAS

Pajamų natūra įvertinimas naudojant kitam asmeniui priklausantį automobilį asmeniniais tikslais.

Naudojant kitam asmeniui priklausantį automobilį asmeniniais tikslais, per mėnesį gyventojo natūra gauta nauda gali būti įvertinama 0,75 proc. arba 0,70 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos.

1. 0,75 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos apima visą gaunamą naudą, susijusią su automobilio naudojimu, įskaitant sunaudotų degalų išlaidas;

 1. 0,70 proc. automobilio tikrosios rinkos kainos apima visą gaunamą naudą, susijusią su automobilio naudojimu, išskyrus degalus (kai natūra davėjas degalų sunaudotų asmeninėms reikmėms neapmoka).
 2. Kadangi gauta nauda įvertinama taikant nustatytą fiksuotą dydį (0,75 arba 0,70 proc.), neturi būti atsižvelgiama į tai, kokią mėnesio dalį automobilis buvo naudojamas asmeniniais tikslais.
 3. Jeigu darbuotojas visą mėnesį sirgo, atostogavo, buvo komandiruotėje, automobilis buvo remontuojamas ir jis faktiškai automobiliu nesinaudojo, laikoma, kad gyventojas pajamų natūra negavo.
 4. Aprašo 5 p. pasirinktas būdas, kalendoriniais metais negali būti keičiamas.

Pajamos natūra, kai gyventojas naudoja kitam asmeniui priklausantį automobilį ir asmeniniais tikslais.

Pavyzdžiai

Įmonė darbuotojui suteikia neribotai tiek darbo , tiek asmeninasi tikslais naudoti lengvąjį automobilį, kurio rinkos verte – 10 000 euro ,

ir padengia kuro išlaidas.

·       Darbuotojo gauta nauda natūra apskaičiuojama taikant 0,75 proc. dydį 10 000 Eur x 0,75 proc =75 Eur.

Nepadengia kuro išlaidas

·       Darbuotojo gauta nauda natūra apskaičiuojama taikant 0,70 proc. dydį 10 000 Eur x0,70 proc. = 70 Eur.

 

Įmonė darbuotojui skiria tiek darbo, tiek asmeniniams tikslams naudoti lengvąjį automobilį, kurio tikroji rinkos kaina 2020-01-01 yra 15 000 Eur bei apmoka išlaidas degalams. Taikomas Aprašo 5 p.

1.     Darbuotojas per mėnesį 10 dienų buvo komandiruotėje ir tuo laikotarpiu automobiliu nesinaudojo

Įmonės ir darbuotojo sutarimu darbuotojo nauda, gauta natūra, apskaičiuota už visą mėn. pagal Aprašo 5 punktą: 15000 x 0,75% = 112,50 Eur (per mėn.). Ši suma priskiriama su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir apmokestinama GPM.

2.      Darbuotojas visą mėnesį atostogavo ir tuo laikotarpiu automobiliu nesinaudojo

Laikoma, kad gyventojas pajamų natūra negavo

 

SVARBU !

·       Darbdaviui priklausančio automobilio laikymas prie namų (kai to reikalauja darbo pobūdis) arba važinėjimas automobiliu tik į darbą ir iš darbo nėra vertinamas, kaip automobilio naudojimas asmeniniais tikslais

·       Automobilis laikomas suteiktu naudotis asmeniniais tikslais, kai pajamų natūra davėjas duoda tokį leidimą (sutikimą). Leidimas gali būti duotas raštu ir kitais būdais, t. y. kai dardavys žino, kad automobilis naudojamas asmeniniais tikslais.

·       Kai gyventojas asmeninį automobilį perduoda įmonei (nuomos ar panaudos sutarties pagrindu) naudoti darbo reikalais, bet jį naudoja ir asmeniniais tikslais (po darbo, laisvadieniais ir pan.), pajamos natūra yra įmonės apmokėtų automobilio eksploatavimo, remonto, draudimo išlaidų dalis, proporcingai tenkanti naudojant automobilį asmeniniais reikalais.

 

Įmonė veikloje naudoja darbuotojo automobilį pagal nuomos sutartį. Išmokėdama darbuotojui pinigus už automobilio nuomą, įmonė išskaičiuoja pajamų mokestį už nuomą. Įmonės veikloje automobilis naudojamas 70%. Įmonė apmoka kurą bei eksploatavimo, draudimo, remonto ir pan. išlaidas.

·       Įmonės apmokėtos 30% eksploatavimo ir pan. išlaidos, laikomos darbuotojo nuomos pajamomis, kurios apmokestinamos 15 proc. GPM.

·       Asmeninėms reikmėms naudojami įmonės nupirkti degalai, tai gyventojo natūra gauta nauda, kuri įvertinama įmonės patirtomis išlaidomis tam kurui įsigyti. Įmonės apmokėtų degalų (sunaudotų asmeniniais tikslais) išlaidų suma būtų laikoma darbuotojo nuomos pajamomis, kurios apmokestinamos 15 proc. GPM.

APRAŠO 6 PUNKTAS

*Gauta nauda apskaičiuojama pagal nuomininko patirtas išlaidas ir grąžinamo turto būklę grąžinimo momentu.

*Pajamos natūra pripažįstamos, jeigu turto grąžinimo momentu to turto vertė yra padidėjusi, palyginti su jo verte perdavimo kitam asmeniui nuomotis ar naudotis panaudos pagrindais momentu.

UAB „MN“ atliko pagal nuomos sutartį iš gyventojo išsinuomoto statinio kapitalinį remontą.

·       UAB „X“ kapitalinio remonto išlaidos yra 10 000 Eur.

·       Įvertinusi turto pagerinimo vertę, UAB „X“ nustatė, kad grąžinimo momentu turto pagerinimo vertė, atsiradusi dėl atlikto kapitalinio remonto, sudaro 4 000 Eur.

·       4 000 Eur suma yra priskiriama gyventojo pajamoms natūra ir GPMĮ nustatyta tvarka apmokestinama kaip turto nuomos pajamos.

 APRAŠO 7 PUNKTAS

Gyventojo nauda, gauta natūra, kai gyventojas už kreditą arba paskolą moka lengvatines palūkanas arba jų nemoka (gavus beprocentę paskolą).

Pajamos natūra neskaičiuojamos tais atvejais, kai kredito arba paskolos suteikimo metu sutartyje nustatytos palūkanos atitiko rinkos kainą, tačiau vėliau dėl tam tikrų priežasčių jos vėluojamos mokėti.

 1. Įmoka lengvatines palūkanas

Pajamos natūra yra skirtumas tarp palūkanų sumos, kuri būtų mokama už tokį kreditą ar paskolą tikrąja rinkos kaina, ir faktiškai sumokėtos palūkanų sumos

 1. palūkanų nemoka

Pajamos natūra yra palūkanų suma, kuri turi būti mokama už tokį kreditą ar paskolą, tikrąja rinkos kaina

Įmonė suteikė gyventojui paskolą su 6 proc. palūkanomis

·       Paskolos suteikimo momentu palūkanų tikroji rinkos kaina – 11 proc.

·       Gyventojas paskolos dalį grąžina paskutinę metų darbo dieną. Šią dieną palūkanų tikroji rinkos kaina – 12 proc.

·       Natūra gaunamos pajamos apskaičiuojamos paskolos grąžinimo dieną: 11 proc. – 6 proc. = 5 proc

·       Kitą paskolos dalį gyventojas grąžina kitų metų paskutinę metų dieną. Šia dieną palūkanų tikroji rinkos kaina – 7 proc.

·       Pajamos natūra paskolos grąžinimo dieną: 7 – 6 = 1 proc.

 

Gyventojas 2020 m. sausio 2 d. gavo iš įmonės 1 500 Eur paskolą 2 metams su lengvatinėmis 5 proc. metinėmis palūkanomis.

Paskolos sutartyje nustatyta, kad palūkanos už paskolą turi būti mokamos kiekvieno mėnesio paskutinę dieną.

Gyventojo gauta nauda įvertinama 2020 m. sausio 31 d., vasario 29 d., kovo 31 d., balandžio 30 d. ir t.t

 

 
Leave a Reply