• Mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo tvarka

  30 Dec 2015 | Blog | instrukcija

 • Svarbūs mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo tvarkos pakeitimai nuo 2016-01-01:

  • Nuo 2016-01-01 mokesčių deklaravimui ir sumokėjimui įvesta vienos datos taisyklė – iki atitinkamo mėnesio 15 dienos, išskyrus PVM, kuris deklaruojamas ir sumokamas iki atitinkamo mėnesio 25 dienos
  • Panaikinti avansiniai PVM mokėjimai

  Mokesčių įstatymų pakeitimais nuo 2016-01-01 mokesčių sumokėjimui ir deklaravimui įvesta vienos datos taisyklė.

  Vienos datos taisyklė

  Nuo 2016-01-01 visi mokesčiai deklaruojami ir sumokami iki vienos datos – iki atitinkamo mėnesio 15 dienos, išskyrus PVM, kuris deklaruojamas ir sumokamas iki atitinkamo mėnesio 25 dienos.

  Šiame skyriuje pateikta pakeitimų, susijusių su vienos datos taisykle, santrauka, o detaliau apie mokesčių įstatymų pakeitimus galima perskaityti žemiau, skyriuje „Mokesčių įstatymų pakeitimai“.

  PVM vienos datos naujovės

  Nuostatos įsigalioja 2016 m. sausio 1 d. ir taikomos apskaičiuojant, deklaruojant ir mokant 2016 m. sausio mėnesio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių PVM.

  Panaikinti avansiniai PVM mokėjimai (anksčiau avansinius mokėjimus reikėjo sumokėti iki atitinkamo mėnesio 5, 13 ir 20 dienos).

  PVM deklaravimo ir sumokėjimo terminas nepasikeitė – iki atitinkamo mėnesio 25 dienos.

  Akcizų vienos datos naujovės

  Nuostatos įsigalioja 2016 m. sausio 1 d. ir taikomos deklaruojant ir mokant 2016 m. sausio mėnesio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių akcizus, įskaitant avansines akcizų sumas.

  Jei privaloma mokėti avansinius akcizus, tai avansinės akcizų sumos turi būti nurodytos akcizų deklaracijoje (anksčiau akcizų deklaracijoje nereikėjo nurodyti avansinių sumų).

  Avansinės akcizų sumos turi būti sumokėtos iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 d. (anksčiau avansinės akcizų sumos buvo mokamos už dešimtadienius: už pirmąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienį – iki to paties mėnesio 15 dienos, už antrąjį mokestinio laikotarpio dešimtadienį – iki to paties mėnesio paskutinės dienos, už likusią mokestinio laikotarpio dalį – iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos).

  Akcizai (ne avansiniai), kaip ir anksčiau, turi būti deklaruoti ir sumokėti iki kito mėnesio 15 dienos.

  Nekilnojamojo turto mokesčio vienos datos naujovės

  Nnuostatos įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

  Nekilnojamojo turto mokestis už kitos paskirties nekilnojamąjį turtą turi būti deklaruotas ir sumokėtas iki kitų kalendorinių metų vasario 15 d.
  (anksčiau reikėjo deklaruoti ir sumokėti iki vasario 1d.).

  Jei juridiniams asmenims privaloma mokėti avansinį nekilnojamojo turto mokestį, tai einamojo laikotarpio avansinis mokestis turi būti nurodytas mokesčio už praeitus metus deklaracijoje
  (anksčiau nekilnojamojo turto deklaracijoje nereikėjo nurodyti avansinio mokesčio).

  Juridinių asmenų avansinis nekilnojamojo turto mokestis turi būti sumokėtas iki einamųjų kalendorinių metų kovo 15 dienos, birželio 15 dienos ir rugsėjo 15 dienos
  (anksčiau avansinis mokestis turėjo būti sumokėtas iki einamųjų kalendorinių metų kovo 31 dienos, birželio 30 dienos ir rugsėjo 30 dienos).

  Mokesčio už aplinkos teršimą vienos datos naujovės

  Nuostatos įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

  Mokestis už aplinkos teršimą turi būti deklaruotas ir sumokėtas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio vasario 15 dienos (anksčiau buvo – ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos)

  Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius vienos datos naujovės

  Nuostatos įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

  Mokestis už valstybinius gamtos išteklius turi būti deklaruotas ir sumokėtas iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, kurio mokestis deklaruojamas, 15 dienos (anksčiau buvo – iki mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, kurio mokestis deklaruojamas, pabaigos).

  Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise vienos datos naujovės

  Nuostatos įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

  Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise turi būti deklaruotas ir sumokėtas iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 15 dienos (anksčiau buvo – iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 1 dienos).

  Angliavandenilių išteklių mokesčio vienos datos naujovės

  Nuostatos įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

  Angliavandenilių išteklių mokestis turi būti deklaruotas ir sumokėtas iki kito kalendorinio ketvirčio antrojo mėnesio 15 dienos (anksčiau mokestis turėjo būti deklaruotas iki kito kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 20 dienos, o sumokėtas – iki kito kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos).