• Individuali veikla pagal pažymą arba verslo liudijimo įsigijimas

  19 May 2017 | Blog | instrukcija

 • Norint pradėti verslą, pvz., interneto svetainių kūrimas, patalpų nuomą, rašyti ir parduoti savo kūrybinius darbus , žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymo paslaugos ir t.t., susiduriame su problemą: kokią veiklą pradėti gyventojui?!

  Pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų variantų yra toks: įsigijus verslo liudijimą reikalinga iš karto sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, o verstis galima tik griežtai nustatytomis veiklos rūšimis.  Taip pat svarbu, kad individualios veiklos pagal verslo liudijimą negali vykdyti PVM mokėtojai. Verslo liudijimas trumpiausiai išduodamas vienai dienai, ilgiausiai – vieneriems kalendoriniams metams. Išnagrinėsime dvi veiklas.

  Verslo liudijimas

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintame Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąraše išskirtos veiklos rūšys, kuriomis galima verstis įsigijus verslo liudijimą.

  Gyventojai prašymą dėl verslo liudijimo įsigijimo ar pratęsimo/pakeitimo arba dėl verslo liudijime nurodytos veiklos nutraukimo turi pateikti elektroniniu būdu, prisijungę prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės — Mano VMI naudodami savo e. bankininkystės duomenis ar kitas išorines priemones, e. parašą ar VMI išduotas prisijungimo korteles.

  Verslo liudijimas išduodamas sulaukusiam 18 metų bei verslo liudijimas gali būti išduodamas ir nepilnamečiui nuo 14 metų, kai yra vieno iš tėvų (įtėvių, rūpintojų) sutikimas.

  Fiksuotą pajamų mokestį gyventojas turi sumokėti į vieną iš VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų VMI prie FM interneto tinklalapyje. Pajamų mokestis turi būti sumokėtas iki verslo liudijimo išdavimo dienos. Įmokos kodas 1461.

  Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos tvarkymą.

   

  Gyventojas, įsigydamas verslo liudijimą, privalo įsigyti ir Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitus (atsispausdinti iš VMI prie FM interneto svetainės adresu http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569 arba spaustuvėse atspausdintus kvitus nusipirkti blankų leidyklų parduotuvėse) bei juos turėti prekių ar paslaugų pardavimo vietoje

  Individualiai veiklai vykdyti verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalomai draudžiasi pensijų socialiniu draudimu tik pagrindinei pensijos daliai gauti.

  Privalomuoju valstybiniu socialiniu draudimu nedraudžiamas verslo liudijime įrašytas fizinis asmuo: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas ar globojamasis nuo 14 metų, globėjas (rūpintojas) taip pat patalpų nuomos verslo liudijimą įsigiję gyventojas (kadangi nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos veikla nelaikoma individualia veikla).

  Kokias įmokas SODRAI reikia sumokėti, galima pasinaudoti skaičiuoklę:

   

  Individuali veikla pagal pažymą

  Norint versti individualią veiklą pagal pažymą, registravimas vykdomas kaip ir verslo liudijimų per Mano Vmi svetainę arba galima tiesiogiai pristatyti į VMI. Pradėti versti veiklą galima iš karto . Bet jeigu fizinis asmuo skolingas SODRAI, registravimas yra atidėdamas iki skolos padengimo datos. Nepilnamečio nuo 14 metų individuali veikla registruojama, kai yra vieno iš tėvų (įtėvių, rūpintojų) sutikimas.

  Gyventojas, besiverčiantis individualia veikla (išskyrus notarus, kurie apskaitos dokumentus privalo išduoti tik paslaugų gavėjui pageidaujant), privalo išrašyti, išduoti prekių arba paslaugų pirkėjams (toliau vadinama – pirkėjas) vieną iš toliau nurodytų apskaitos dokumentų:

  1. prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą
  2. sąskaitą faktūrą;
  3. PVM sąskaitą faktūrą arba kitą vietoj jos pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (Žin., 2002, Nr. 35-1271) naudojamą apskaitos dokumentą;
  4. kasos aparato kvitą.

  Gyventojas, taikantis pinigų (tik gavus ir išleidus grynus pinigus)  apskaitos principą ir gyventojas, taikantis kaupimo apskaitos principą (nepriklausimai nuo pinigų gavimo) , privalo pildyti Gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą. Pajamų – išlaidų žurnalas gali būti nepildomas, jeigu:

  • gyventojas veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą;
  • gyventojas, tvarkydamas buhalterinę apskaitą, taiko dvejybinį įrašą ir jei iš jo pildomų apskaitos registrų galima nustatyti mokesčiams apskaičiuoti reikiamus duomenis.

  Pajamoms iš gyventojų individualios veiklos taikomas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas. Šis tarifas taikomas pajamoms iš gamybos (įskaitant žemės ūkį), prekybos ar daugumos paslaugų teikimo. 15 procentų tarifas, taikomas laisvosioms profesijoms (tokioms veikloms, kaip advokatai, notarai, konsultantai, apskaitininkai, auditoriai, architektai, inžinieriai ir pan.) bei pajamoms iš vertybinių popierių (įskaitant pajamas iš išvestinių finansinių priemonių).

  Pavyzdys

  Per metus gyventojas gavo 2000 EUR. pajamų iš pardavimų. Išlaidos sudarė 500 EUR. Reiškia apmokestinamas pelnas sudaro 2000 -500 = 1500.

  Taigi nuo 1500 EUR. sumokamas GPM  15 % arba 5 % .

  Arba

  Gyventojas nutarė atskaityti 30 %  savo išlaidų, kurios neprivalo rodyti. Ir apmokestinamas pelnas sudarys:
  2000- 600=1400 EUR
  Individualia veikla besiverčiantis nuolatinis Lietuvos gyventojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos privalo pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį, joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį

  Jeigu gyventojas vykdantis individualią veiklą pagal pažymą samdo darbuotojus (sudaro darbo sutartį), jo įprastinėms išlaidoms, susijusioms su individualios veiklos pajamų gavimu, galima priskirti:

  • mokamą darbo užmokestį ir visus su juo susijusius mokesčius: VSD ir PSD įmokas.
   LR Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla, moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas. individualią veiklą pagal pažymą vykdantys gyventojai moka 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos ir VSD įmokos, t.y. nuo 50 proc. individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų)sumos.

  Skaičiuoklė padės nustatyti mokesčius, kuriuos jums reikės sumokėti per metus už vykdytą individualią veiklą: