• 2-asis verslo apskaitos standartas „Balansas"

  25 Jun 2015 | Blog | instrukcija

 • balance

  • Pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija 2-asis verslo apskaitos standartas „Balansas”. Naujos nuostatos įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

  Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
  Dėl 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ tvirtinimo
  (2015-06-16 Nr. VAS-41, TAR, 2015-06-16, kodas 2015-09638, galioja nuo 2016-01-01)

  Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymu, kuris įsigalioja 2016 m. sausio 1 d., pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija 2-asis verslo apskaitos standartas „Balansas“. Šis standartas taikomas sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

  Pakeitimai susiję su Europos Sąjungos Apskaitos direktyvos 2013/34/ES įgyvendinimu ir naujomis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatomis.

  Atsižvelgiant į Apskaitos direktyvos reikalavimus, balanso atskirose eilutėse turi būti pateikiami atidėjiniai, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos, sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos.

  Standarto prieduose pateikiamos šios formos:

  1. balanso forma (1 priedas);
  2. sutrumpinto balanso forma (2 priedas);
  3. labai mažų įmonių trumpo balanso forma (3 priedas);
  4. valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių balanso forma (4 priedas).

  Sutrumpintą balansą (2 priedas) rengia:
  – mažos įmonės, pasirinkusios rengti sutrumpintą balansą;
  – mažosios bendrijos, taikančios visus verslo apskaitos standartus;
  – neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, taikantys visus verslo apskaitos standartus, išskyrus tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės ar uždarosios akcinės bendrovės.

  Trumpą balansą (3 priedas) gali pasirinkti tik labai mažos įmonės
  Kai labai mažos įmonės pasirenka rengti trumpą balansą ir todėl nerengia aiškinamojo rašto, jos po trumpu balansu pateikia, jei turi, tokią informaciją:
  – balanse neparodytų finansinių pasižadėjimų, garantijų, neapibrėžtųjų įsipareigojimų ir neapibrėžtojo turto bendras sumas, nurodo visų reikšmingų užstatų rūšį ir pobūdį;
  – visus pasižadėjimus, susijusius su pensijomis pagal ilgalaikio atlygio planus, įmonių grupės įmonėmis, pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojamomis bendrosiomis įmonėmis arba asocijuotosiomis įmonėmis;
  – įmonės vadovui, valdymo ir priežiūros organų nariams išmokėtų avansų ir suteiktų paskolų sumas, nurodo palūkanų normas, pagrindines paskolų sąlygas ir visas sugrąžintas, nurašytas arba atsisakytas sumas, taip pat už šiuos asmenis teikiant visų rūšių garantijas įmonės prisiimtų pasižadėjimų sumą, atskirai nurodo įmonės vadovui, valdymo ir priežiūros organų nariams tenkančią sumą;
  – visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičių, jų nominaliąją vertę ir įstatinio kapitalo dalį, kurią tos akcijos sudaro;
  – per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičių, jų nominaliąją vertę ir įstatinio kapitalo dalį, kurią tos akcijos sudaro;
  – jeigu savos akcijos įsigyjamos ar perleidžiamos už užmokestį, jų apmokėjimą;
  – įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastis.

  Labai mažos įmonės, kurios turi aukščiau nurodytos informacijos, po trumpu balansu pateikia nuorodą, kad informacija pateikiama trumpo balanso priede.

  Nebeliko balanso formų, skirtų žemės ūkio įmonėms
  Nuo 2016 m. sausio 1 d. žemės ūkio įmonės rengia balansą pagal tokias pačias formas kaip ir kitos įmonės.

  Balanso formos ir jose pateikti straipsniai yra privalomi, kai teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka finansinės ataskaitos skelbiamos viešai Juridinių asmenų registre
  Nuo 2016 m. sausio 1 d. įmonės negali savo nuožiūra keisti nustatytų balanso formų, įrašyti kitokius straipsnių pavadinimus, įterpti naujus ar išbraukti esamus straipsnius, juos pergrupuoti net ir tuo atveju, kai juose nurodytos sumos lygios nuliui. Balanso formose privalomų straipsnių sumas galima išskaidyti į smulkesnes sudėtines dalis ir parodyti atskirose eilutėse tik tuo atveju, jei yra šios dvi sąlygos:
  1. to reikia dėl įmonės veiklos specifikos;
  2. būtina norint pateikti tikrą ir teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę.

  1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ metodinės rekomendacijos

  Balansas

  _________________